Serwis szukających pracy

Rejestracja osób bezrobotnych

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

1) zgłasza się w celu dokonania rejestracji do Powiatowego Urząd Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64, poz. 565, z póź. zm.).

Osoby nie posiadające żadnego zameldowania rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywają.

Status osoby bezrobotnej nabywają również:

- cudzoziemcy zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium RP wskazani w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit a-g lub i, j, l lub cudzoziemcy - członkowie rodziny obywatela polskiego

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Jeżeli chcesz zasięgnąć informacji zadzwoń na numer Zielonej Linii 19524. W przypadku zgłoszenia osobistego, punkt informacyjny znajduje się w budynku B  na parterze.

Jeżeli wybierzesz osobiste zgłoszenie się do rejestracji przyjdź do Działu Ewidencji, który znajduje się w budynku B na parterze.

Obsługa interesantów odbywa się tu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Numerki do rejestracji wydawane są na parterze w dwóch automatach biletowych w godzinie otwarcia urzędu 7.30.

Uwaga!

Informujemy, że w przypadku dużej liczby osób oczekujących do dokonania czynności rejestracyjnych wydawanie numerów w danym dniu może zostać ograniczone.

W przypadku osób zapisanych drogą internetową, należy pobrać numer z automatów biletowych z pozycji "REZERWACJA INTERNETOWA"

I. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna:

1) przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji komplet wymaganych do rejestracji dokumentów i oczekuje na swoją kolej zgodnie z wyświetlanymi numerkami i/lub komunikatem głosowym,

2) przekazuje wymagane dane

3) poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość przekazanych przez nią danych i składa stosowne oświadczenie .

II. Podczas rejestracji urzędnik:

  • odbierze wypełnione oświadczenia i dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień,
  • poinformuje o przysługującym statusie i wręczy pouczenie o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie (UWAŻNIE JE PRZECZYTAJ!),
  • wyznaczy kolejne obowiązkowe terminy spotkań w urzędzie pracy z pośrednikiem i/lub z doradcą zawodowym oraz pracownikiem Działu Świadczeń i wskaże pokój, do którego będziesz się zgłaszał.

Szczegółowe informacje