Poradniki

Dodatek aktywizacyjny. Dla kogo i w jakiej wysokości?

1.Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?pokaż/ukryj

Bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku, jeżeli:

  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • albo w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. wynosi ono 1750 zł brutto)

2.Co powinieneś wiedzieć jeszcze o dodatku aktywizacyjnym?pokaż/ukryj

Dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał gdy:

  • z własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • z własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony albo wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem,
  • zostałeś skierowany przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
  • przebywałeś na urlopie bezpłatnym.

3.Od kiedy przysługuje dodatek aktywizacyjny i w jakiej wysokości?pokaż/ukryj

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy. Jego wysokość to 50 % kwoty zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek ten jest wypłacany przez połowę okresu, przez jaki przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem kontynuacji zatrudnienia (innej pracy zarobkowej).

Dokładny okres przysługiwania zostanie określony w decyzji.

Ważne

Wniosek o dodatek aktywizacyjny możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny.

4.Gdzie należy składać wniosek o dodatek aktywizacyjny i jakie dokumenty będą potrzebne do niego?pokaż/ukryj

OSOBIŚCIE:

Wypełniony wniosek wraz z załączoną kopią umowy zawartą z pracodawcą można złożyć osobiście w budynku Urzędu przy ul. Gliniana 20-22 budynek B, w odpowiednim pokoju

* Osoby zamieszkałe na terenie gmin oraz osoby z prawem do zasiłku zamieszkałe na terenie Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na R, S i Ś zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B108

* Osoby z terenu Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-Ł i O, Ó, Q zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B203

* Osoby z terenu Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery M, N, P i T-Ż zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B204

Osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności:

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składają wniosek w pokoju B103 na pierwszym piętrze

KANCELARIA:

Wniosek ten wraz z załącznikami można zostawić w kancelarii Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 budynek A, albo wysłać pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22

50-525 Wrocław

WAŻNE

Wniosek o dodatek aktywizacyjny możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny.

Musisz pamiętać, że po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym powinieneś dostarczyć oryginał zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. W przeciwnym wypadku nie otrzymasz dodatku.

Oryginał takiego zaświadczenia składasz w kancelarii Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 budynek A, albo wysłasz pocztą na adres Urzędu.

Budynek A

Budynek A - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(automaty biletowe
są czynne do 14:15)

Kancelaria:
pn - pt 7:30 -15:30

Adres:
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22

Jak dojechać?

Budynek B - Ewidencja
i Świadczenia

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(Automaty wydają numerki do godz. 14:15 jednakże w przypadku dużej liczby osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15 ) 

Adres:
Wrocław,
ul.Gliniana 20-22

Jak dojechać?