Poradniki

Dodatek aktywizacyjny. Dla kogo i w jakiej wysokości?

1.Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?pokaż/ukryj

Bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku, jeżeli:

  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • albo w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę

(w roku 2013 wynosi ono 1600 zł).

2.Co powinieneś wiedzieć jeszcze o dodatku aktywizacyjnym?pokaż/ukryj

Dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał gdy:

  • z własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • z własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony albo wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem,
  • zostałeś skierowany przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
  • przebywałeś na urlopie bezpłatnym.

3.Od kiedy przysługuje dodatek aktywizacyjny i w jakiej wysokości?pokaż/ukryj

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy. Jego wysokość to 50 % kwoty zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek ten będzie wypłacany przez połowę okresu, przez jaki miałbyś jeszcze wypłacany zasiłek dla bezrobotnych gdybyś nie podjął pracy, ale pod warunkiem kontynuacji zatrudnienia (innej pracy zarobkowej).

Dokładny okres przysługiwania zostanie określony w decyzji.

Ważne

Wniosek o dodatek aktywizacyjny możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny.

4.Gdzie należy składać wniosek o dodatek aktywizacyjny i jakie dokumenty będą potrzebne do niego?pokaż/ukryj

OSOBIŚCIE:

Wypełniony wniosek wraz z załączoną kopią umowy zawartą z pracodawcą można złożyć osobiście w budynku Urzędu przy ul. Gliniana 20-22 budynek B, w odpowiednim pokoju

* Osoby zamieszkałe na terenie gmin oraz osoby z prawem do zasiłku zamieszkałe na terenie Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na R, S i Ś zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B108

* Osoby z terenu Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-Ł i O, Ó, Q zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B203

* Osoby z terenu Wrocławia z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery M, N, P i T-Ż zgłaszają podjęcie pracy w pokoju B204

Osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności:

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składają wniosek w pokoju B103 na pierwszym piętrze

KANCELARIA:

Wniosek ten wraz z załącznikami można zostawić w kancelarii Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 budynek A, albo wysłać pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22

50-525 Wrocław

WAŻNE

Wniosek o dodatek aktywizacyjny możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny.

Musisz pamiętać, że po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym powinieneś dostarczyć oryginał zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. W przeciwnym wypadku nie otrzymasz dodatku.

Oryginał takiego zaświadczenia składasz w kancelarii Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 budynek A, albo wysłasz pocztą na adres Urzędu.

Budynek A

Budynek A - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(automaty biletowe
są czynne do 14:15)

Kancelaria:
pn - pt 7:30 -15:30

Adres:
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22

Jak dojechać?

Budynek B - Ewidencja
i Świadczenia

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(Automaty wydają numerki do godz. 14:15 jednakże w przypadku dużej liczby osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15 ) 

Adres:
Wrocław,
ul.Gliniana 20-22

Jak dojechać?